2006/Apr/03

'No vote' result pressures Thaksin
Official poll figures expected later Monday

Monday, April 3, 2006 Posted: 0650 GMT (1450 HKT)

BANGKOK, Thailand -- Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra said Monday he is open to all options after early results showed a large protest vote in an election Sunday that was boycotted by the opposition.

Abstentions -- sparked by a "vote for no vote" campaign -- were strongest in the capital and in the south, but support remained high for Thaksin in the populous north and northeast of the country, where social and economic welfare programs have benefited rural constituents .

Candidates from Thaksin's Thai Love Thai party were unopposed in 278 of 400 lower house seats.

The three parliamentary opposition parties did not field candidates and urged voters to protest the election by ticking the box on their ballots signifying an abstention, The Associated Press reported.

"If the media give me an option that could reconcile all sides, I don't necessarily need to be the prime minister," Thaksin was quoted as saying Monday by Reuters news agency. "But this doesn't mean that I will continue to be or I won't be the prime minister," he said.

ที่มา : สำนักข่าว CNN


พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าววันนี้ (3 เม.ย.) ว่า เขาเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกภายหลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกคว่ำบาตรจากฝ่ายที่ต่อต้าน

การงดออกเสียงซึ่งถูกรณรงค์ด้วยประโยค "vote for no vote" หรือ "ลงคะแนนเพื่อไม่ลงคะแนน" ปรากฏผลอย่างชัดเจนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่มีคะแนนเสียงสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรชาวชนบทที่ได้รับประโยชน์จากโครงการตามนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้รับการเลือกตั้ง 278 ที่นั่งจากจำนวน ส.ส. 400 ที่นั่งในสภา

พรรคการเมืองอดีตฝ่ายค้าน 3 พรรคซึ่งไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคัดค้านการเลือกตั้งด้วยการทำเครื่องหมายไม่ลงคะแนนลงในบัตรเลือกตั้ง

สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุคำกล่าวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ว่า "ถ้าหากสื่อมวลชนให้ทางเลือกกับผมที่จะประนีประนอมกับทุกฝ่าย ผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นหรือไม่เป็นนายกรัฐมนตรี"

Comment

Comment:

Tweet


6mfGIX <a href="http://xnqeasssmwhp.com/">xnqeasssmwhp</a>, fmcvvuapqcex, [link=http://vhddenptomsg.com/]vhddenptomsg[/link], http://zwbiridzdukx.com/
#49 by dJMWcAnZFVnr (103.7.57.18|93.84.151.140) At 2013-03-26 22:26,
CdgnLB <a href="http://ddylrcioenzy.com/">ddylrcioenzy</a>, obkqkiquqlzq, [link=http://hfynktvczqsp.com/]hfynktvczqsp[/link], http://lzoppudyvwzh.com/
#48 by fJeSCxgfMAOYElkOMo (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 09:05,
comment3, óêðàèíà çíàêîìñòâàá êèðîâîãðàäñêàÿ îáëàñòü, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé êàðüÿíêîé æèâóùÿÿ â òàøêåíòå, ñåêñ ñî ñòàðûìè æåíùèíàìè-çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà íà íî÷ü â íåðþíãðè,
#47 by Hqiikrzt (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:26,
comment4, çíàêîìñòâî ÷åðåç âåï êàìåðó, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìà àòà, êàçàõñòàí ãîðîä êîñòàíàé çíàêîìñòâà äåâóøêè, çíàêîìñòâî ðóñëàí àçåðáàéäæàíåö íîâîñèáèðñê,
#46 by Exurkjxd (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:03,
comment2, çíàêîìñòâî ñ ôðàíöóçàìè, çíàêîìñòâà äàì ñ ìîëîäûìè ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà â áîáðóéñêå,
#45 by Lgabsukj (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:40,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâà êðàñíîçíàìåíñêà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñèñüêàòîé äåâóøêîé, áîëüøàÿ ãðóäü çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâî ôèëüì,
#44 by Kdntextr (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:29,
comment2, çíàêîìñòâî àìåðèêà, èíòåðíåò çíàêîìñòâà çàìóæåì èùó ëþáîâíèêà, çíàêîìñòâà ðàéîí ìîñêâû,
#43 by Motueirr (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:43,
comment4, èùó ïàðíÿ äëÿ èíòèìà ÷åëÿáèíñê, çíàêîìñòâà â âàðíå áîëãàðèÿ, êðàñèâûå äåâóøêè èíòèì êðàñíîÿðñê,
#42 by Qjslanbw (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:21,
comment1, ìàìáà çíàêîìñòâà áåðåçíèêè, êàçàõñòàí ïàâëîäàð èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîñòîâñêîé îáë,
#41 by Lcxffoff (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:10,
comment5, çíàêîìñòâà èðêóòñêàÿ îáëàñòü åôðåìîâ, çíàêîìñòâà äëÿ ìóøèí ìîñêâà, çíàêîìñòâà ñ ðóññêèìè â ãåðìàíèè, áèñåêñóàëüíàÿ ïàðà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ,
#40 by Npobkdbj (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:58,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ â ñàÿíîãîðñêå, çíàêîìñòâà ìîëäîà ïàðà+ïàðà ñåêñ, òîëñòóøêè çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã,
#39 by Krihrbop (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:23,
comment6, ëàâ ëàéí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äåâóøêàé ñ êîëïèíî, ñàéòû çíàêîìñòâà ëþáåðöû,
#38 by Hxcvdwmj (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:12,
comment3, çíàêîìñòâà óôà ñàéòû, çíàêîìñòâà â â åãîðüåâñêå êóðüåð, òþìåíñêàÿ îáë -çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïàðì êàëèíèíãðàä,
#37 by Gorzqhxd (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:38,
comment2, îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà êðûìñêèé ñàéò, îðñê ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü,
#36 by Uqvsczxv (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:15,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìèàññå, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíêîé àòûðàóà, èíòèìíûå óñëóãè êèåâ,
#35 by Hcyqjxvb (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:04,
comment1, ëåñáèÿíêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà âèðò îíëàéí, âîðêóòà çíàêîìñòâà,
#34 by Vlamrxwp (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:41,
comment4, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñî÷è, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â íèæíåì, ñåêñ çíàêîìñòâà ïëàíåòà xxx,
#33 by Jdatsxgo (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:30,
comment1, çíàêîìñòâî ìîðäîâèÿ òåìíèêîâ, çíàêîìñòâà òàòèùåâî, çíàêîìñòâà ãîðîä õîëìñê,
#32 by Ozfoxyzb (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:19,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ÿêóòñêà, çíàêîìñòâà â íîâîìîñêîâñêå íà, çíàêîìñòâà èç æåíñêèõ òþðåì, çíàêîìñòâà äëÿ ëèçáè,
#31 by Rmmyziom (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:56,
comment1, çíàêîìñòâà êîðòêåðîñ äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî îáùåíèå æëîáèí, êîìó çà 40 çíàêîìñòâà ïåðìü, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ñàðîâå,
#30 by Rzjczudp (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:45,
comment5, íîâîñèáèðñê çíàêîìñòâà ñåì ïàðàìè, îäèíöîâî çíàêîìñòâà ïàðíè, çíàêîìñòâà ãîðîä ìàðèóïîëü íîâîñòü,
#29 by Dotxwhnp (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:22,
comment3, çíàêîìñòâî ìîðÿêè çàìóæ, çíàêîìñòâà áåðäîñ, ñåêñ çíàêîìñòâî îðåë,
#28 by Opuotuiz (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:59,
comment3, çíàêîìñòâà â âûòåãðå, îäèíîêàÿ æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà âîðîíåæ net, ñåêñçíàêîìñòâà ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè â åêàòåðèíáóðãå,
#27 by